Košík

Informace o zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

„Prodávajícím nebo správcem“ se rozumí: DAVIDA s.r.o., IČO: 55 731 139, DIČ: 2122071402, Ulica Jozefa Adamca 9983/24, 917 01 Trnava, Slovenská Republika. Spotřebitelem je pro účely odstoupení od smlouvy ve smyslu zák. čj. 114/2007 Sb. chápaná fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

Prodávající zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1992/2003. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje, které získal na základě plnění vaší objednávky:

– Jméno a Příjmení

– Adresa pro doručení

– Fakturační adresa

– E-mailová adresa

– Telefonní číslo

– Fotografii pro výrobu

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány za účelem korektního zpracování vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví, zaslání potvrdení objednávky mailem popřípadě zaslání sms o stavu objednávky. Takové zpracování osobních údajů umožňuje Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro výkon smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností zmluvných stran. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. Správce nemá osobu tzn. pověřence. Správce je možné kontaktovat na emailové adrese info@glassery.cz alebo telefonicky +421 908 106 180.

Práva spotřebitele

Spotřebitel má právo na základě písemné žádosti od Prodávajícího vyžadovat:

– potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávány,

- ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému a seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

- v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého Prodávající získal jeho osobní údaje ke zpracování,

- ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- opravu nebo likvidaci jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,

- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,

- blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

Spotřebitel na základě písemné žádosti má právo u Prodávajícího namítat vůči:

- zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,

- využívání osobních údajů v rozsahu – titul, jméno, příjmení a adresa – pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

- poskytování osobních údajů v rozsahu – titul, jméno, příjmení a adresa – pro účely přímého marketingu.

Soubory cookies

Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i k měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům, Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah stránek. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem.

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolika času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Facebook, Google a podobně.

Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.